Regulamin serwisu Turniej.info

Definicje

 1. Umowa zostaje zawarta między Użytkownikiem, a Właścicielem Serwisu po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika oraz po dokonaniu wpłaty zgodnie z wybranym pakietem usług. Treść Umowy odpowiada treści Regulaminu.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas wybrany w formularzu rejestracyjnym na stronie turniej.info, nie krótszym niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik w celu finalizacji zamówienia musi dokonać wpłaty zgodnie z cennikiem. Płatność może zostać dokonana przelewem bankowym na konto Właściciela Serwisu lub poprzez płatności internetowe Przelewy24.
 4. W przypadku braku płatności w ciągu 30 dni od dnia wypełnienia formularza rejestracyjnego zamówienie zostaje usunięte z Systemu Turniej.info
 5. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Właściciela Serwisu Użytkownik otrzyma e-mailem dostęp (login i hasło) do panelu administracyjnego, za pomocą którego może zarządzać Stroną.
 6. Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy przesyłając wypowiedzenie e-mailem na adres kontakt@turniej.info. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za przedwczesne rozwiązanie umowy. Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy bezpowrotnego usunięcia jego treści zamieszczonych na Stronie.
 7. Użytkownik może dokonywać zmian i wprowadzać nowe treści za pomocą udostępnionego panelu administracyjne. Wszelkie ingerencje w Stronę w inny sposób są niedozwolone
 8. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przesyłania wiadomości na kontaktowy e-mail Użytkownika. Wiadomości mogą dotyczyć zmian w funkcjonalnaściach Sytemu, komunikaty teczniczne itp.
 9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w szczególności z Użytkownikiem który:
  1. podejmuje działania na szkodę innych Użytkowników oraz osób trzecich lub Właściciela Serwisu;
  2. umieszcza na Stronie treści lub zdjęcia naruszające prawo bądź dobre obyczaje lub mające negatywny wpływ na funkcjonowanie Systemu, w szczególności zniesławiające, obraźliwe, naruszające dobra osobiste, nawołujące, nakłaniające lub podżegające do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
 10. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści publikowane na Stronie.
 11. Użytkownik oświadcza, że posiada wszystkie prawa autorskie do wszelkich treści, zdjęć, plików graficznych, logotypów do publikacji na Stronie lub posiada zgodę właściciela praw na ich publikację na Stronie.
 12. Wszelkie reklamacje mogą być składane przez Użytkownika wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem na adres e-mail kontakt@turniej.info
 13. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela Serwisu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 14. Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji niniejszej umowy.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).